Protokoll från årsmöte i 

Findus Vänförening 

den 10 april 2024 i Bjuv 

§ 1 Mötets öppnande 

Innan mötet hölls en tyst minut för dem som lämnat oss under året som gått. 

Jörgen Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Ett särskilt välkommen riktades till Elka Wahlgren och Olof Magnehägg från Findus. 

§ 2 Närvaroregistrering 

Närvaroregistreringen godkändes av årsmötet – 54 medlemmar och 3 icke medlemmar registrerades för mötet. 

§ 3 Fråga huruvida årsmötet har blivit vederbörligen utlyst 

Utsänt förslag till dagordning godkändes. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Besvarades med ”JA” och den utsända kallelsen godkändes. 

§ 5 Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Jörgen Hansson. 

§ 6 Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Monika Reimers. 

§ 7 Val av justeringsmän 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunnar Lundgren och Olle Pålsson. 2 

§ 8 Styrelsens årsredovisning 

Årsredovisningen har skickats ut till samtliga medlemmar. 

§ 9 Fastställande av bokslut och årsredovisning 

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och förslaget till bokslut för 2023 fastställdes av årsmötet. 

§ 10 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse för 2023 lästes upp av Gunnel Lundahl. 

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. 

§ 12 Val av styrelse, valberedningens förslag: 

Ordförande: 

Jörgen Hansson, vald till 2024, valdes om till 2025 

Ordinarie styrelsemedlemmar: 

Torsten Andersson, vald till 2025 

Monika Reimers, vald till 2024, omvald till 2026 

Lena Kädergård, vald till 2025 

Maud Svensson, vald till 2024, omvald till 2026 

Ingegärd Hultgren, vald till 2025 

Gunnel Stuhr Olsson valdes till 2026 

§ 13 Val av revisorer, förslag: 

Ordinarie: 

Gunnel Lundahl, vald till 2024, omvald till 2026 

Ulf Olofsson, vald till 2025 3 

Suppleanter: 

Lars Koch, vald till 2024, omvald till 2025 

Bengt Brindner, vald till 2024, omvald till 2025 

§ 14 Val av valberedning, förslag: 

Monica Fellwing, vald till 2024, omvald till 2025 

Sonny Olsson, vald till 2024, avsäger sig omval 

Arne Svensson, nyvald till 2025 

Nils Peter Torstensson, vald till 2024, omvald till 2025, är dessutom sammankallande 

§ 15 Fastställande av årsavgift för 2025 

Förslag att årsavgiften blir oförändrad och därför fastställde mötet årsavgiften för 2025 till 200,- för ordinarie medlemmar och 100,- för korresponderande medlemmar. 

§ 16 Förslag till aktiviteter 

De aktiviteter föreningen redan har är; öppet hus, utflykt, sillfest, gåsagille, och adventsmingel. Utöver detta finns arbetsgruppen för Veteranum/måndagsgruppen, som hålls ihop av Torsten Andersson. Gruppen träffas på måndagar och vem som vill är välkommen att delta utan att anmäla sig i förväg. 

Aina Thell påminde om Findusgolfen som äger rum under försommaren. 

Följande förslag kom upp under mötet; 

Besök på Hishults Konsthall – Agne Olson 

Besök och lunch på Findus i Malmö – Olof Magnehägg 

§ 17 Övriga frågor 

Vår nästa aktivitet är sillfesten den 12 juni, som i år är tillbaka på Söderåsens Värdshus. 

Gunnar Söderling, tog tillfället i akt, och tackade styrelsen och övriga medlemmar för deras arbete och engagemang i Vänföreningen. 4 

§ 18 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

Vid protokollet 

Monika Reimers 

Justeras 

……………………………………… ………………………………… ………………………………. 

Jörgen Hansson Gunnar Lundgren Olle Pålsson