§1
Syfte

Föreningens namn skall vara Findus Vänförening, en ideell förening, som har som syfte att vårda och vidareutveckla den speciella anda av kamratskap och samhörighet som bidrog till utvecklingen av företaget Findus och dess varumärke präglat av entreprenörsanda och gedigen kvalite.

§2
Hemvist

Föreningen har sin hemvist i föreningens lokaler vid Foodhills huvudkontor i Bjuv.

§3
Medlemskap

Samtliga medarbetare samt före detta medarbetare inom Findus och dess dotterbolag samt
Nordreco och R&D, kan bli medlem.
Medlem i den gamla föreningen Marabou-Findus Veteranförening äger också rätt att vara
medlem i Findus Vänrörening.
Även personer, som inte varit anställda enligt ovan, men som har starka relationer till Findus kan bli medlem efter beslut i styrelsen och i samråd med Findus företagsledning.
Person som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningen, kan på förslag av årsmötet utses till
hedersmedlem och är då avgiftsbefriad.

§4
Medlemsavgift

För att täcka kostnaderna för föreningens verksamhet uttages en årsavgift.
Årisavgiften för nästkommande år fasställs på årsmötet.
Föreningen skall ställa sig positiv till att olika donationer och bidrag tillförs föreningen.

§5
Verksamhet

Föreningen fyller sitt syfte genom att tex:

– anordna en föreningsträffvarje år i samband med årsmötet
– arrangera möten med anförande, samtal, visning av bilder och filmer samt annat historiskt material
  verka för att medlemmarna får information om Findus fortsatta verksamhet samt om andra företag i Findus intresseområde.
– föra matiikel och ställa till medlemmarnas förfogande  i den omfattning och form, som GDPR-lagen reglerar.
– hedra medlemmar via särskilda bemärkelsedagar och vid bortgång
– ordna resor, gärna till platser med anknytning till Findus verksamhet
– förvalta och vårda de dokument, foto, föremål, ritningar etc. som Findus och föreningens medlemmar ställer till föreningen förfogande i syfte att dokumentera Findus utveckling och historia
– Vårda och utveckla föreningens historiecentrum i lokalerna i Bjuv

§ 6
Ledning

Styrelsen leder föreningens verksamhet.
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter. Samtliga väljs på 2 år av årsmötet.
Ordförande väljs av årsmötet.
Kassör, sekreterare och ansvarig för historiecentrum i Bjuv utses av styrelsen inom sig. Ledamöter väljs växelvis vartannat år.
Styrelsen är beslutsmässig då 4 ledamöter är närvarande
Föreningen tecknas, förutom av beslutsmässig styrelse, av ordförande och kassör var för sig
Till styrelsen kan adjungeras medlem vid speciella tillfällen
Valberedning väljs på varje årsmöte och består av 3 medlemmar, varav en är sammankallande Revisorer väljs av årsmötet och utgörs av 2 ordinarie samt 2 suppleanter.
Ordinarie revisorer väljs på 2 år, en det ena året och en det andra. Suppleanterna väljs på 1 år

§ 7
Medlemsträffar

Kallelse till medlemsträff skickas av styrelsen via brev eller e-post.

§ 8
Årsmöte

Föreningens verksamhet följer kalenderåret. Årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse utsändes senast 3 veckor före mötet.
Medlem som önskar en fråga behandlad på årsmötet, skall skriftligen meddela styrelsen detta senast 2 veckor före aviserat årsmöte.

§ 9
Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan ske efter beslut med två tredjedelars majoritet av de närvarande vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte.

§ 10
Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligt.
Medlem som ej erlagt årsavgift efter påminnelse, anses ha utträtt ur föreningen.

§ 11
Föreningens upplösande

Föreningen kan upplösas efter beslut med två tredjedelars majoritet av de närvarande vid två på varandra följande möten varav ett årsmöte.
Ekonomiska tillgångar tillfaller välgörande ändamål som upplösande årsmöte beslutar.
Arkivmaterial lämnas till Skånes Näringslivsarkiv i Helsingborg och, om möjligt, kopior till övriga kulturbevarande föreningar i Bjuvs kommun.

Reviderade stadgar antogs vid Findus Veteranförenings årsmöte 2019-03-14 samt vid medlemsmöte 2019-06-12