VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FINDUS VÄNFÖRENING

1 januari 2023 – 31 december 2023

Findus Vänförening, som är en ideell förening, har som syfte att vårda och vidareutveckla den speciella anda av kamratskap och samhörighet som bidrog till utvecklingen av företaget Findus och dess varumärke präglat av entreprenörsanda och gedigen kvalitet.

Föreningen hade vid slutet av verksamhetsåret 155 ordinarie, 3 hedersmedlemmar samt 

6 korresponderande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 200 kr och 100 kr för korresponderande medlemmar. 

Styrelsen har bestått av:  Jörgen Hansson, ordförande

                                                                  Maud Svensson, kassör 

                                                                  Monika Reimers, sekreterare

                                                                  Torsten Andersson

                                                                  Åke Hultberg (2023-01-01 – 2023-11-21)

                                                                  Ingegärd Hultgren

                                                                  Lena Kädergård

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. 

Findus Vänförening har genomfört 5 medlemsträffar samt haft Öppet Hus vid 1 tillfälle under 2023.

Årsmöte2023-03-30 Vid årsmötet, som ägde rum i biografen på Foodhills i Bjuv, deltog 52 medlemmar.Commercial Director Alexander Friberg och Head Kam, Olof Magnehägg, gav oss senaste nytt från Findus.
Öppet Hus 2023-02-16 14 medlemmar exklusive styrelsen besökte oss, pratade minnen och fikade.
Sillfest på Systrarna Buffé, Tingvalla2023-06-14Vår årligen återkommande sillfest Denna gång deltog 45 medlemmar.
Höstutflykt – Besök på NSR2023-09-13  Vid ett mycket uppskattat besök på NSR i Helsingborg deltog 42 medlemmar.
Gåsfest Söderåsens Värdshus2023-11-09Vår traditionella gåsfest lockade 28 medlemmar.Trots färre deltagare var stämningen hög.
Adventsmingel Restaurang Ärtan2023-12-14Adventsminglet för tredje året i rad, har nu blivit tradition. 44 medlemmar deltog. 

Veteranum

Arbetsgruppen i Veteranum fortsatte under 2023 att bearbeta allt insamlat historiskt 

Findusmaterial.

Vi har under året haft flera studiebesök och sammanlagt ett 50-tal besökare.

BALANSRÄKNING  FINDUS  VÄNFÖRENING

                                                                                                2023                              2022

Tillgångar:                                                                                     

Plusgiro                                                                              100 599                         106 010

Kassa                                                                                     1 414                                758

Summa                                                                              102 013                         106 768

Skulder och eget kapital:

Upplupna kostnader                                                                    —                                  —          

Balanserad vinst                                                                106 769                         136 605

Årets vinst/förlust                                                                 -4 756                         -29 837

Summa                                                                              102 013                         106 768

RESULTATRÄKNING  FINDUS  VÄNFÖRENING

                                                                                                2023                              2022

Inkomster:

Inbetalda medlemsavgifter                                                  31 800                           21 600

Sammankomster                                                                  17 840                           26 800

Findusbok                                                                                 600                             6 800

_______________________________________________________________________

Summa                                                                                50 240                           55 200

Utgifter:

Uppvaktningar (bl.a. cancerfonden)                                      6 345                             5 100

Sammankomster                                                                  36 130                           54 534

Findusbok                                                                                    —                           10 875

Övriga kostnader                                                                 12 521                           14 528
Summa                                                                                54 996                           85 037

Summa inkomster                                                                50 240                           55 200

Summa utgifter                                                                    54 996                           85 037

Årets vinst/förlust                                                               -4 756                         -29 837

Revisorer har varit Gunnel Lundahl och Ulf Olofsson. Revisorssuppleanter Bengt Brindner och 

Lars Koch.

Bjuv i februari 2024

Jörgen Hansson                    Maud Svensson                      Monika Reimers         Torsten Andersson

Ingegärd Hultgren                  Lena Kädergård